banner_khoa-1948-589-Website-truong1405201810475562.PNG

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên chương trình: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐẢO 

Hệ đào tạo: Đại học

Loại hình đào tạo: Chính quy hệ tín chỉ

Chuyên ngành đào tạo: Quản lý Tài nguyên và môi trường Biển đảo

Mã ngành:  D850198

 

1.MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo Cử nhân ngành Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo có năng lực chuyên môn, có lòng yêu nghề, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt đáp ứng được nhu cầu đào tạo nhân lực quản lý tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo của xã hội.

2. KHỐI KIẾN THỨC ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo của ngành Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo trình độ đại học với thời gian đào tạo 4 năm, có tổng khối lượng kiến thức toàn khóa 135 – 137 tín chỉ, bao gồm 2 khối kiến thức:

(i) Khối kiến thức giáo dục đại cương bao gồm 48 tín chỉ, khối kiến thức này   trang bị cho sinh viên thế giới quan khoa học và nhân sinh quan tốt, hiểu được hoạt động của các thể chế pháp luật, chính trị và vai trò của nhà nước, qua đó có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm công dân, có nghĩa vụ đối với xã hội; và những kiến thức nền tảng làm cơ sở cho việc học tiếp giai đoạn sau.

(ii) Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp bao gồm 97 - 99 tín chỉ, khối kiến thức này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ sở, kiến thức chung, kiến thức chuyên sâu và kiến thức bổ trợ của ngành Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo.

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Bên cạnh 48 tín chỉ thuộc khối giáo dục đại cương, sinh viên chuyên ngành sẽ được trang bị 97- 99 tín chỉ  nội dung kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành. <Chi tiết tại đây>

STT

Khối Kiến thức

Tổng TC

1. 

Khối kiến thức giáo dục đại cương

38TC

2. 

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

97 - 99 TC

2.1.

Khối kiến thức cơ sở ngành

32 TC

2.2.

Khối kiến thức chuyên ngành              

45 TC

2.3.

Khối kiến thức chuyên ngành  (tự chọn)

8-10 TC

2.4.

Thực tập và khoá luận tốt nghiệp

12 TC

 

Tổng cộng

135-137

4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, bao gồm:

- Sinh viên tốt nghiệp THPT đủ điều kiện xét tuyển vào ngành Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo hàng năm theo qui định của Bộ, thuộc tổ hợp xét tuyển A00 (Toán-Lý-Hóa) , A01 (Toán-Lý-Anh), B00 (Toán-Hóa-Sinh).

- Sinh viên chuyển tiếp từ các trường đại học khác hoặc từ các khoa chuyên ngành khác của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường như sinh viên khoa Khí tượng- Thủy văn, Tài nguyên nước, Môi trường, Kinh tế Tài nguyên Môi trường, Hệ thống Thông tin Môi trường.

5. ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy và các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Những sinh viên có đủ các điều kiện sau thì được trường xét và công nhận tốt nghiệp:

a. Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập

b.Tích lũy đủ số môn học quy định cho chương trình đào tạo

c. Điểm trung bình chung tích luỹ của toàn khoá học từ 2,0 trở lên.

d. Thoả mãn một số yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm học phần thuộc ngành đào tạo chính của chương trình theo quy định của trường.

đ. Có các Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất đối với các ngành đào tạo không chuyên về quân sự và thể dục thể thao.